Karagwes Venner ULD-80

Vi støtter lokale initativer til

bæredygtig udvikling

i Karagwe District i Tanzania.

NYHEDER

Referat fra generalforsamling.

 lørdag, den 26. marts 2022 Kl.12.00 hos Helle M. Sørensen.

Fremmødte: Lisbeth, Lizzi, Inga, Helle og Hans E.

1)

 

Valg af dirigent og referent.

 

 

Hans E. blev valgt som ordstyrer og Helle som referent.

2)

Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

 

 Helle fremlagde bestyrelsens beretningen.

Se vedhæftede bilag.

3)

Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år

 

 

Lisbeth fremlagde det reviderede regnskab for 2021, som blev godkendt.

Se vedhæftet bilag.

 

4)

Budget for det kommende år.

 

Lisbeth fremlagde budget for 2022, som blev godkendt.

Vedhæftet som bilag.

5)

Fastsættelse af kontingent.

 

Kontingentet fortsætter uændret og   godkendt til:

150 kr. / person eller 200 kr. for en husstand.

6)

 

      Behandling af

      indkomne forslag.

 

 

Forslag om nedlæggelse af foreningen - alle stemte for.

Foreningens arbejde fortsætter uændret det kommende år, dog uden iværksættelse af nye projekter.

7)

Valg til bestyrelsen.

 

Alle var på valg, og samtlige medlemmer modtog genvalg.

8)

Valg af 2 revisorer.

 

Der var genvalg til de to revisorer.

 

 

9)

Valg til udvalg

 

Punktet udgik, da der ikke vil blive oprettet flere udvalg.

10

            Eventuelt.

 

Fra begyndelsen af september i år og en måned frem forventes besøg fra Uganda og hvor Paschal fra KDVTC, forventes at deltage.

Kurset arrangeres af SuG (Seniorer uden grænser) og kursisterne, som består af 2 landbrugselever, 2 landmænd, 8et af hvert køn) en landbrugslærer og forstander, alle med tilknytning til IABC- Campusskolen i Kigumba, Uganda samt Paschal.

De får base på Grindsted Landbrugsskole, hvor de i en måned skal stifte bekendtskab med Dansk Landbrug, Andelsselskaberne og Rådgivningssystemet, som er kendt i store dele af verden. Sidst, men ikke mindst, den danske uddannelsesmodel i landmandsuddannelsen ved mange besøg hos selskaber og landmand samt flere Work Shops på landbrugsskolen, samt kulturelle beøg.

Ordstyrer afsluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

 

Referent,

Helle M. Sørensen


Generalforsamling ULD-80/Karagwes venner – Formandens beretning.

Ved sidste generalforsamling i 2021 var status at Foreningens ansøgning i Engagementspuljen ville blive den sidste projektansøgning i CISU. Men samtidig var der interesse for samarbejde med andre foreninger om projekter og et samarbejde med foreningen Seniorer uden Grænser, om et praktisk uddannelsesprojekt for unge landbrugselever på campus- skolen IABC (Innovative Institute Agriculture, Business and Capacity Building)  Kigumba i Uganda var et godt bud: Den danske uddannelsesmodel skulle danne udgangspunktet for uddannelsen, men blive tilpasset afrikanske forhold, så godt som muligt.

Bestyrelsen forestillede sig, at disse muligheder også kunne tilbydes på KDVTC, og at der kunne satses på et fremadrettet samarbejde mellem skolerne. Dette perspektiv har måske ændret sig lidt, i det den tanzaniaske regering har valgt at overtage KDVTC og sætte retningen for skolen.

Hans E og Per er godt igang med at arrangere studieophold for samarbejdspartnere i Uganda og arbejder også på at skaffe penge til at Pascal kan deltage på studieturen.

 

HUDERES og Family farming Learning Groups fortsætter deres gode arbejde med bl.a.dyrkning og salg af chia,  HUDERES er økologisk certificeret af ECOCERT og der kommer stadig nye landmænd som ønsker at dyrke økollgisk chia. HUDERES started med 222 certificerede landmænd det første år og nye kommer til

For det første parti chia  lod betalingen vente på sig, og først forlød det at pengene var gået tabt, men med RABO bank i Holland som mellemled, er der nu fundet en løsning så de forhåbentlig får deres pengene

HIMAYA er gået i opløsning, så Huderes er nu alene ansvarlig for de mange grupper og interesserede farmere, som er tiltrukket af chia- dyrkningen. Huderes havde tidligere også fokus på brændselsøkonomiske kogesteder og træplantning. Dette arbejde er sat lidt i skyggen af farmgruppernes arbejde. Men vedr. træplantning ses stadig i landsbyerne såning i plantebede af træer for senere udplantning.

Karagwes venner/ULD-80 støtter ikke HUDERES økonomisk mere, men har fulgt interesseret med på sidelinjen.

Ud fra et ønske om at invitere forenings medlemmer til samtale og diskussion om ”U-landsarbejde” havde foreningen arrangeret et møde med Bjørn Førde på Askov Højskole 9. November 2021

Bjørn har skrevet en bog: "Man kan ikke måle alt" om sit langvarige arbejde for Mellemfolkeligt Samvirke og for FN.

Én af Bjørn Førdes pointer var, at vi skal væk fra det hidtidige bistandsarbejdeog i stedet etablere samarbejde i øjenhøjde. Ikke så meget om store pengebeløb, men om gensidig inspiration og udveksling af ideer.

De store dyre projekter har ofte ikke været bæredygtige, og har i mange tilfælde ført til korruption. Der er stadig brug for de små foreningers arbejde, ikke mindst i oplysningens tjeneste. Det er vigtigt at bevare de personlige kontakter. I syd skal de høre om vores vanskeligheder med at få bugt med vore klimasynder og hos os skal vi høre om klimaændringerne i syd og deres konsekvenser.

Et godt og inspirerende møde som gav mod på nye udfordringer.

 

I november var Lisbeth og Hans på en rejser til Karagwe og besøgte KDVTC og Better Radio, og kunne komme hjem med nyt:

 

Nybygning- og renoverings projektet på KDVTC.

KDVTC har været gennem en større renovering, og grundet skolens succes har Tanzanias regering besluttet at overtage skolen, som bl.a. har investeret i meget store rum for elektronik og EDB- undervisning. Det bliver en ny, vigtig profil for skolen, og forhåbentlig er der en stabil internetadgang, hvis profilen skal realiseres

Regeringen har indsat deres egen bestyrelse. Pascal fortsætter dog som skoleleder, men ikke med helt samme beføjelser som tidligere

 

Project Better Radio.

Et uddannelsesprojekt på Radio Karagwe.

KV/ULD80 har sammen med Radio Karagwe gang i projektet "Better Radio”, støttet af CISU. Vi er midt i forløbet med at uddanne 4 personer fra radioens personale, startet i 2019 og løbende over i alt 4 år frem til slut 2023. Projektet gør det muligt at finansiere to års diplom-/universitetsuddannelse, for de deltagende personer, fra universitetet i Mwansa, en dagsrejse fra Kayanga, hvor Radio Karagwe har hjemsted.

 

To journalister har bestået deres 2 års overbygning på universitetet i Mwansa og føler sig klart bedre klædt på til opgaverne på radioen nu, hvor de er mere bevidste om juraen og de etiske aspekter af deres arbejde. Endnu to journalister er i gang med deres uddannelse, mens Grace Innocense først skal til at starte på sin uddannelse. Hun mistede et barn og fik udsat starten af uddannelsesforløbet. Hun kan tage en del af uddannelsen over "nettet", og ellers foregår det i Bukoba.

 

Godfrey mente, vi burde rette op på kønsskævheden i projektet, hvor kun én ud af seks er kvinde. Hans og Lisbeth blev i november under deres besøg i Karagwe, præsenteret for endnu to kvinder, som arbejder som journalister på radioen med 2 -3 års erfaring. Kvinderne, som begge havde adgangsniveau til at blive optaget på universitetet, ville også gerne tage uddannelsen

Det vil kræve en ansøgning om at kunne forlænge den nuværende med et beløb og en ny målsætning for at søge at få CISU penge til dette.

 

Igennem mere end 6 år har Radio Karagwe nu formået at tjene til egne driftsudgifter og producerer udsendelser til ca. 800.000 lyttere i Karagwe, 19 timer i døgnet ugens 7 dage. Fra den allerførste start var målet at blive selv finansierende og fokus på indtjening er derfor gennemgående.

Foreningens støtte til efteruddannelse af 5 ansatte viste sig at kunne realiseres for et overskueligt beløb på kalkuleret 120.000kr, som CISU viste sig villige til at bevilge, ikke med fokus på de 5 personer, men tværtimod med klart sigte på de 800.000 lyttere, som radioens udsendelser kunne ruste gennem kvalificerede programmer om emner (som feks. Landbrug) relevante for lokalsamfundets fortsatte udvikling i Tz. Det er godt, at vores danske forening med sit netværk i Karagwe, kan formidle danske støttekroner til så vigtig en sag! Og at pengene vil nytte noget!

 

Oplysningsprojektet er ad flere omgange blevet udskudt pga. af corona, og vi er kommet frem til den erkendelse, at grundet foreningens temmelige usikre fremtid, er det ikke særlig realistisk at vi kommer til at sende nogle unge mennesker af sted til  Karagwe, og pengene der derfor sent tilbage til CISU

De sidste par år har det været et gennemgående tema, at vi skal skaffe nye medlemmer og indtænke nye aktiviteter, men vi er kommet frem til, at når vi kigger på foreningens godt 40-årige virke har vi haft vores berettigelse, projekter er kommet i stand i kraft at samarbejde i øjenhøjde og med  respekt for hinanden, projekterne er selvkørende. Men på hjemmefronten er vi ikke lykkedes med at involvere nye og yngre medlemmer, som kan køre foreningen videre, og der er derfor kommet et forslag til generalforsamlingen om at foreningen lukker og slukker når sidste projekt er afsluttet.

 

Helle M. Sørensen