Du går glip af meget, hvis du ikke deltager i nord-syd samarbejdet!

Hvem er vi!

Vi har en historie at fortælle om Afrika og os.


Hvad sker der, når man møder en anden kultur. Man forundres: hvordan kan folk leve så anderledes og dog ha’ en god tilværelse. Måske er det slet ikke så vigtigt med alle de materielle goder, vi omgiver os med.

Vi skal til at opfinde en tilværelse med meget mindre CO2 udledning, andre har fundet den for længe siden. I Tanzania udleder 30 mennesker samme mængde CO2 som 1 dansker. Vi har hidtil troet, at vores tilværelse var den bedste af alle, som vi kunne eksportere til alle verdens lande. Men sandheden er, at vi har meget at lære af Afrika.

 

Vi er en forening, der i 40 år har arbejdet med selvstændige projekter i Afrika.

Vi vil gerne se de folk i øjnene, som vi samarbejder med. Så vi udarbejder projekter sammen med partnere i Syd, søger om midler og gennemfører projektstyring til afslutningen. Det er en meget givende og lærerig proces.


Vi samarbejder med organisationer i Karagwe District i det nordvestlige Tanzania.

Værdier:

Gensidig respekt,

gensidig inspiration og læring,

bygge på lokale ideer, ligeværdighed,

tillid, bæredygtighed, dialog.

Praktisk:

Tydelig kommunikation, enkelhed,

undgå misforståelser. vedholdenhed og tålmodighed.

Frivilligt arbejde:

Både hos os og hos vore partnere i syd arbejdes der på frivillig basis. Udgifter dækkes, men der udbetales ikke løn.

Vedtægter for Karagwes Venner ULD-80

Vedtaget 13. april 2009

 

 

1. Foreningens navn er Karagwes Venner ULD-80

 

2. Foreningens formål er:

 •  At støtte U-Landsprojekter økonomisk og moralsk.
 •  Gennem projekter at skabe personlige forbindelser mellem foreningens medlemmer og den lokale befolkning ved de støttede projekter.
 • At give foreningens medlemmer erfaring, der kan give anledning til debat om det danske samfunds værdigrundlag.
 • At støtte ledere i Landsforbundet Frivilligt Drenge-og Pigeforbund i deres arbejde for at skabe forståelse for nødvendigheden af at samarbejde med U-Lande på et kristent grundlag.


3. Foreningen ønsker at arbejde inden for Landsforbundet Frivilligt Drenge-og Pigeforbunds formål og rammer, men er økonomisk uafhængig af Landsforbundet.

 

4. Medlemmer er enhver over 15 år, som:

 •  Anerkender foreningens formål
 • Betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Seneste indbetaling skal være sket siden sidste generalforsamling. 
 • Hvis medlemstallet når over 100 skal der på det årlige møde tages stilling til foreningens fremtidige struktur.


5. Kontingent


  • 5.1 Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.
  •  Kontingentet kan anvendes til to formål:
  • 5.2. ¾ anvendes direkte til de(t) af foreningens valgte projekt(er.
  • 5.3 ¼ anvendes til støtte til medlemmers rejser til og ophold ved projektet(erne). Bestyrelsen udpeger suverænt, hvilke medlemmer der kan modtage støtte.
  • 5.4 Gaver ud over kontingentet anvendes udelukkende til direkte støtte af projektet(erne)


  6. Generalforsamling


  • Der afholdes en årlig generalforsamling inden den 1. april. Samtlige medlemmer kan deltage på dette møde.
  • Denne skal varsles mindst en måned forinden. En foreløbig dagsorden udsendes med varslet.
  • Forslag af afgørende betydning for foreningens virke, der ønskes behandlet på mødet, skal være indsendt senest ved tilmeldingsfristens udløb.
  • Deltagerbrev udsendes til samtlige medlemmer indeholdende den endelige dagsorden.
  • For at et forslag kan vedtages, kræves der 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede. Stemmeret har enhver, der har betalt kontingent for det indeværende år.
  • Generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:
  1.  Valg af dirigent og referent
  2. Styrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
  4. Budget for det kommende år.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Valg af styrelse plus suppleanter.
  8. Valg af 2 revisorer samt suppleant
  9. Valg af udvalg
  10. Evt.
  •  
  • Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 1 måneds varsel. Bestyrelsen SKAL indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis 1/3 af medlemmerne anmoder om det.

   

  7. Bestyrelsen


  • Foreningens bestyrelse består af fem medlemmer.
  • Bestyrelsen vælges ved skriftlig afstemning Samtlige stemmeberettigede afgiver fem stemmer.
  • Valgbare er stemmeberettigede medlemmer. Opstilling til valg meddeles generalforsamlingen inden valgets afholdelse og støttes af mindst fem medlemmer. Bestyrelsens medlemmer kan modtage genvalg.
  • Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens daglige drift og økonomi, herunder opkrævning af kontingent. Bestyrelsen sørger for, at der bliver udarbejdet  projektforslag i overensstemmelse med foreningens ånd og bogstav ud fra de generelle retningslinier foreningen fastsætter. Ved dette arbejde skal flest mulige af foreningens medlemmer inddrages.
  • Bestyrelsen konstituerer sig selv.

   

  8. Foreningens regnskabsår er det samme som kalenderåret.

   

  9. Foreningens vedtægter kan ændres på generalforsamlingen. Der skal være mindst ¾ flertal blandt de fremmødte for at en vedtægtsændring kan vedtages.

   

  10. Foreningens opløsning skal vedtages ved ¾ flertal af fremmødte både på et ordinært og et ekstraordinært møde. Mindst 1/3 af foreningens medlemmer skal være til stede på begge møder. Ved foreningens ophør tilfalder foreningens kapital Landsforbundet Frivilligt drenge- og pigeforbunds missionsudvalg.

  Generalforsamling

  2019

  Foreningens

  Regnskab 2018

  2019-03-09 Referat af generalforsamling i Karagwes Venner ULD 80 på Ladelund Efterskole


  Ad 1

  Valg af dirigent: Hans Elbæk blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og oplæste derefter dagsorden for mødet. Lisbeth Simonsen blev udpeget som referent.

  Ad 2

  Bestyrelsens beretning for det forløbne år: Randi Hundebøl fik ordet, og hun konstaterede, at foreningen trods sin lille størrelse havde haft et aktivt år med en række aktiviteter. Først på året var Hans E og Ivan B i Karagwe i et Partnerskabsprojekt, en opfølgning på et tidligere landbrugsprojekt, ”Ledelse og organisering Agri2”. Anden del af forløbet blev afviklet med et ugekursus styret af Hans E i november 2018 og resulterede i, at deltagerne på eget initiativ fik organiseret sig og blev registreret officielt som et kooperativ bl.a. til støtte for salg af afgrøder. Støtten fra CISU var på 200.000kr. Der er fortsat stor interesse for kompetenceudvikling blandt landbrugerne.

  Efter afviklingen af de to forløb viste evalueringen i DK, at vi overfor partnerne har behov for mere fokus på budgetoverholdelse. Budgettet blev ikke overskredet, men der viste sig behov for større præcisering i principper for tildeling af midler og klarere takster for mødeaktivitet m.v. Det vil blive taget op på et kommende bestyrelsesmøde. Og allerede i januar 2019 fik vi den næste bevilling fra CISU på 122.000kr. Denne gang til ”Better Radio i Karagwe”, hvor 5 ansatte ved Radio Karagwe ydes støtte til at tage en diplomuddannelse. Forløbet kører frem til 2023.

  Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder rundt om i Jylland, samt deltagelse i CISU generalforsamling samt andre tilbud fra CISU i Århus.

  Efter en kort drøftelse blev beretningen godkendt.

  Ad 3

  Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år: Lisbeth præsenterede regnskabet, som var revideret forud (9.3.19) af de interne revisorer Inga Hansen og Lizzi Plauborg. Med indtægter på i alt 36.026kr og samlede omkostninger på 32.013kr. blev årets resultat et overskud på 4.013kr.

  Rejsefonden viste ved årets udgang 9.784kr. (øremærket til støtte for medlemmer, med mere end 1 års medlemskab af foreningen, der ønsker at rejse til Karagwe).

  Regnskabet blev godkendt.

  Ad 4

  Budget for det kommende år: Forslag til budget blev forelagt af kassereren, og efter en drøftelse af tallene blev posten til direkte støtte hævet, således at der blev skabt rum for støtte til 4 studerende fra KDVTC. Samtidig blev udgiften til møder/generalforsamling nedsat, således at det samlede, planlagte forbrug kunne holdes med et træk i kassebeholdningen på -2.000kr. Indtægter i alt 20.000kr. og udgifter i alt 22.000kr. Projektregnskaber føres i selvstændigt regnskab til CISU.

  Vedtaget af generalforsamlingen 9.3.2019 på Ladelund.

  Ad 5

  Fastsættelse af kontingent: Der var enighed om at fastholde kontingentet på 150kr. for enkeltpersoner og 200kr. for en husstand. Man enedes om at gøre en indsats for at øge medlemstallet bl.a. ved at holde oplæg/foredrag om foreningens projekter i Karagwe.

  Ad 6

  Indkomne forslag: der var ikke indkommet forslag.

  Ad 7

  Valg af bestyrelse og suppleanter: Til bestyrelsen valgtes Hans Elbæk, Randi Hundebøl, Inga S Hansen, Hans Pors Simonsen og Lisbeth Simonsen. Som Suppleanter blev valgt Helle Sørensen og Lizzi Plauborg.

  Ad 8

  Valg af revisorer: Inga og Lizzi blev genvalgt.

  Ad 9

  Valg af udvalg: På grund af foreningens forestående 40års jubilæum i 2020 blev foreslået nedsat et Jubilæums udvalg. Det blev vedtaget med Randi og Ingas som ansvarlige. Herudover blev foreslået udarbejdet et skrift om foreningens samarbejde med Karagwe og resultaterne heraf. I den anledning blev nedsat et udvalg til varetagelse af denne opgave med Hans PS og Hans E som ansvarlige.

  Ad 10

  Eventuelt: Hans PS meddelte, at han ønskede at donere æbletræer, som forsøgsvis er blevet plantet i Karagwe , til foreningen i forlængelse af arbejdet med de mange landbrugsgrupper i området. Det blev drøftet, om man skulle overveje at fastsætte kontingent for et institutionsmedlemsskab, da der holdes foredrag rundt om i institutioner. Det vil blive taget op af bestyrelsen.

  Hvorefter dirigenten konstaterede generalforsamlingen for afsluttet. Ref. Lisbeth S.


  Indtægter

  2018

  2017

  Kontingenter og gaver/støttebeløb

  10799

  10900

  Projektbevilling til Lederkursus 7%

  12459


  Udløg refunderet

  12867

  21500

  Indtægter i alt

  36026

  32400
  Udgifter  Direkte støtte  Skolepenge til 3 elever

  10200


  Projekt lederkursus

  12867


  Direkte støtte i alt

  23067

  24200

  Administration  Transport til møder

  4781


  Webhotel

  265


  Bankgebyr

  97


  Generalforsamling incl. fortæring

  3203


  Kontingent til CISU

  600


  Udgifter i alt

  32013

  29095
  Årets resultat

  4013

  3305

  Rejsefonden saldo 1/1

  8234

  9709

  Rejsetilskud


  -3000

  Kontingentandel 6200/4

  1550

  1525

  Saldo 31/12

  9784

  8234
  Aktiver pr. 1/1

  40808

  37502

  Årets resultat

  4013

  3305

  Aktiver pr. 31/12

  44821

  40808  Regnskabet er revideret og godkendt af Lizzi Plauborg og Inga Hansen 9. marts 2019.