Du går glip af meget, hvis du ikke deltager i nord-syd samarbejdet!

Hvem er vi!

Vi har en historie at fortælle om Afrika og os.


Hvad sker der, når man møder en anden kultur. Man forundres: hvordan kan folk leve så anderledes og dog ha’ en god tilværelse. Måske er det slet ikke så vigtigt med alle de materielle goder, vi omgiver os med.

Vi skal til at opfinde en tilværelse med meget mindre CO2 udledning, andre har fundet den for længe siden. I Tanzania udleder 30 mennesker samme mængde CO2 som 1 dansker. Vi har hidtil troet, at vores tilværelse var den bedste af alle, som vi kunne eksportere til alle verdens lande. Men sandheden er, at vi har meget at lære af Afrika.

 

Vi er en forening, der i 40 år har arbejdet med selvstændige projekter i Afrika.

Vi vil gerne se de folk i øjnene, som vi samarbejder med. Så vi udarbejder projekter sammen med partnere i Syd, søger om midler og gennemfører projektstyring til afslutningen. Det er en meget givende og lærerig proces.


Vi samarbejder med organisationer i Karagwe District i det nordvestlige Tanzania.

Værdier:

Gensidig respekt,

gensidig inspiration og læring,

bygge på lokale ideer, ligeværdighed,

tillid, bæredygtighed, dialog.

Praktisk:

Tydelig kommunikation, enkelhed,

undgå misforståelser. vedholdenhed og tålmodighed.

Frivilligt arbejde:

Både hos os og hos vore partnere i syd arbejdes der på frivillig basis. Udgifter dækkes, men der udbetales ikke løn.

Og hvorfor skal man så bruge sin sparsomme fritid på U-landsarbejde?

Hvis man har ideer om en bedre verden , så er der i dette arbejde mulighed for at udleve sine drømme ogværdier.

Der er brug for motiverede folk til at bruge danske bistandsmidler på en fornuftig og effektiv måde.

FN's Verdensmål er værdige mål atkæmpe for, det er i høj grad meningsfyldt arbejde.

Samtidig får man udvidet sin horisont ogfår sat perspektiv på danske forhold.

Vedtægter for Karagwes Venner ULD-80

Vedtaget 13. april 2009

 

 

1. Foreningens navn er Karagwes Venner ULD-80

 

2. Foreningens formål er:

 •  At støtte U-Landsprojekter økonomisk og moralsk.
 •  Gennem projekter at skabe personlige forbindelser mellem foreningens medlemmer og den lokale befolkning ved de støttede projekter.
 • At give foreningens medlemmer erfaring, der kan give anledning til debat om det danske samfunds værdigrundlag.
 • At støtte ledere i Landsforbundet Frivilligt Drenge-og Pigeforbund i deres arbejde for at skabe forståelse for nødvendigheden af at samarbejde med U-Lande på et kristent grundlag.


3. Foreningen ønsker at arbejde inden for Landsforbundet Frivilligt Drenge-og Pigeforbunds formål og rammer, men er økonomisk uafhængig af Landsforbundet.

 

4. Medlemmer er enhver over 15 år, som:

 •  Anerkender foreningens formål
 • Betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Seneste indbetaling skal være sket siden sidste generalforsamling. 
 • Hvis medlemstallet når over 100 skal der på det årlige møde tages stilling til foreningens fremtidige struktur.


5. Kontingent


  • 5.1 Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.
  •  Kontingentet kan anvendes til to formål:
  • 5.2. ¾ anvendes direkte til de(t) af foreningens valgte projekt(er.
  • 5.3 ¼ anvendes til støtte til medlemmers rejser til og ophold ved projektet(erne). Bestyrelsen udpeger suverænt, hvilke medlemmer der kan modtage støtte.
  • 5.4 Gaver ud over kontingentet anvendes udelukkende til direkte støtte af projektet(erne)


  6. Generalforsamling


  • Der afholdes en årlig generalforsamling inden den 1. april. Samtlige medlemmer kan deltage på dette møde.
  • Denne skal varsles mindst en måned forinden. En foreløbig dagsorden udsendes med varslet.
  • Forslag af afgørende betydning for foreningens virke, der ønskes behandlet på mødet, skal være indsendt senest ved tilmeldingsfristens udløb.
  • Deltagerbrev udsendes til samtlige medlemmer indeholdende den endelige dagsorden.
  • For at et forslag kan vedtages, kræves der 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede. Stemmeret har enhver, der har betalt kontingent for det indeværende år.
  • Generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:
  1.  Valg af dirigent og referent
  2. Styrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
  4. Budget for det kommende år.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Valg af styrelse plus suppleanter.
  8. Valg af 2 revisorer samt suppleant
  9. Valg af udvalg
  10. Evt.
  •  
  • Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 1 måneds varsel. Bestyrelsen SKAL indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis 1/3 af medlemmerne anmoder om det.

   

  7. Bestyrelsen


  • Foreningens bestyrelse består af fem medlemmer.
  • Bestyrelsen vælges ved skriftlig afstemning Samtlige stemmeberettigede afgiver fem stemmer.
  • Valgbare er stemmeberettigede medlemmer. Opstilling til valg meddeles generalforsamlingen inden valgets afholdelse og støttes af mindst fem medlemmer. Bestyrelsens medlemmer kan modtage genvalg.
  • Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens daglige drift og økonomi, herunder opkrævning af kontingent. Bestyrelsen sørger for, at der bliver udarbejdet  projektforslag i overensstemmelse med foreningens ånd og bogstav ud fra de generelle retningslinier foreningen fastsætter. Ved dette arbejde skal flest mulige af foreningens medlemmer inddrages.
  • Bestyrelsen konstituerer sig selv.

   

  8. Foreningens regnskabsår er det samme som kalenderåret.

   

  9. Foreningens vedtægter kan ændres på generalforsamlingen. Der skal være mindst ¾ flertal blandt de fremmødte for at en vedtægtsændring kan vedtages.

   

  10. Foreningens opløsning skal vedtages ved ¾ flertal af fremmødte både på et ordinært og et ekstraordinært møde. Mindst 1/3 af foreningens medlemmer skal være til stede på begge møder. Ved foreningens ophør tilfalder foreningens kapital Landsforbundet Frivilligt drenge- og pigeforbunds missionsudvalg.

  Generalforsamling 2020

  Generalforsamling 7. marts på Silkeborg Højskole.

  40 års Jubilæum for Karagwes Venner ULD-80

  Inga byder velkommen på vers forfattet af den afgående formand, Randi.

  Nyvalgt til bestyrelsen blev Helle Sørensen, da Randi Hundebøll havde ønske at udtræde på grund af sygdom.

  Bestyrelsen konstituerede sig således:

  Hans Pors Simonsen, formand

  Hans Elbæk, sekretær

  Lisbeth Simonsen, kasserer

  Udvalg vedrørende oplysningsbevilling:

  Helle Sørensen, Ida Skovmand Ferrall, Emilie Katzke Simonsen. 

  Hjemmeside: Hans Pors Simonsen


  Der vises video om Radio Karagwe. Dansk tekst af Emilie. 

  Silkeborg Højskoles forstander holder tale.

  Og danses måtte der jo!

  Referat af

  generalforsamling

  Generalforsamling blev afholdt 7. marts på Silkeborg Højskole.


  ad 1

  Hans Elbæk blev valgt til dirigent og Lisbeth til referent.


  ad 2

  Hans Pors aflagde beretning på vegne af Randi.


  Radio Karagwe: Bevilling til 2 års kurser for 5 af medarbejderne. Besøg i februar, ikke flere besøg i bevillingen.

  Hårde vilkår, men stor entusiasme. Første semester afsluttet, andet semester påbegyndt.

  Sædvanlige vilkår, når vi får regnskab for første halvår, frigives bevillingen til næste halvår. Video bliver vist i eftermiddag.

   

  KDVTC: Her er man i gang med et byggeprojekt i millionklassen, denne gang er vi ikke involveret, det er den Tanzanianske regering, der har bevilget pengene. Når byggeriet er færdigt, vil der være plads til 300 elever. Når den tanzaniaske regering har bevilget penge er det fordi, det er en af de bedste faglige skoler i landet, så det kan vi godt være lidt stolte af.

   

  Landbrugsprojektet er jo afsluttet, men vi har god kontakt med HUDERES, som var den ene af vore samarbejdspartnere. De har mellem 60 og 80 landbrugsgrupper i landsbyerne, hvilket er betydeligt flere end da vi sluttede. Så det ser ud til, at den form for udvikling egner sig godt til Karagwe. Det er især chiadyrkningen, det nu går ud på. Vi havde 4 kg med for 4 år siden, sidste år eksporterede de over 80 tons. Så det er blevet en betydelig salgsafgrøde. De dyrker den to år i træk og efter et år med bønner igen chia. Vi har hjulpet dem kontakter til afsætning.

   

  Oplysningsbevilling. Vi har lige fået en bevilling på 10.000 kr som skal bruges til at fremme Unges deltagelse i frivilligt bistandsarbejde.

  Vigtigheden af foreningens arbejde her i landet.

  Ikke nok at informere foreningens medlemmer, vi skal længere ud.

  Første skridt var en fornyelse af vores hjemmeside, brug den, der kommer nyt på den hver uge.

  Vi har længe talt om nødvendigheden at få flere unge mennesker med. Vi har allerede fået tre, som har været med.

  Kan man bruge de sociale medier til noget godt?

  Verdensmålene indgår i undervisningen mange steder.

  Vi tror, at der er unge mennesker, der gerne vil være med til at omsætte teorier i praksis.

  Danskere har brug for at erfare lidt af verdens mangfoldighed, så vi ikke gror fast i vor egen lille verden.

  Rent praktisk.

  To unge mennesker til Karagwe i en måned. De skal besøge vore tidligere projekter og partnere og berette på de sociale medier. Her er det vigtigt, at alle medvirker til at få mange kontakter.

  De skal selv betale rejsen, men foreningen vil med bevillingen betale alle lokale udgifter og ophold.

  Samtidig er vi åbne for nye ideer til projekter, som involverer unge mennesker i Karagwe.

  Der vil sidst i denne måned blive udsendt opslag, så interesserede kan få et ansøgningsskema og søge om at komme afsted til sommer.

   

  Det administrative. Vi har holdt 4 bestyrelsesmøder og et lignende antal møder i mindre udvalg. Det har fungeret udmærket ikke mindst fordi vi har en effektiv sekretær, der sørger for dagsordener og referater.

  Vi har forsøgt at holde god kontakt med vore partnere, så vi ved hvad der foregår.

  Vi bor meget spredt, så der er en del kørsel til møderne. Måske skal vi i lighed med andre organisationer forsøge at nedsætte vores CO2 aftryk.

  Vi har talt om en vedtægtsændring. Det står i formålsparagraffen, at vi skal støtte FDF ledere i deres arbejde. Det er jo ikke rigtigt aktuelt længere. En videre er der også ideer om et nyt logo, men vi har ikke fundet det rigtige endnu. Vi håber næste år at kunne præsentere forslag.


  Beretningen  blev godkendt.


  ad 3 Regnskab blev godkendt (se nedenfor)


  ad 4 Budget for 2020.

  Indtægt 21.500 kr

  Direkte støtte 13.000 kr

  Administration for forening og projekter 12.000 kr


  ad 5 Kontingent

  Uændret kontingent på 150 kr årligt for enkeltpersoner og 200 kr årligt for en husstand.


  ad 6 Ingen indkomne forslag


  ad 7 Valg

  Til bestyrelsen valgtes: Hans Pors, Hans Elbæk, Inga Hansen, Lisbeth Simonsen, Helle Sørensen

  Suppleanter: Lizzy Plauborg og Emilie Katzke Simonsen


  ad 8 Revisorer

  Lizzy og Inga valgt.


  ad 9 Udvalg

  Oplysningsudvalg: Helle, Emilie, Peter  og Ida Skovmand Farrell.


  ad 10 Eventuelt

  Rie Tinggård meddelte at Wise Mans Club havde bevilget 1000 kr til foreningens jubilæumsfest.

  Randi blev takket for sin indsats som formand og ønsket god bedring.


   

  Regnskab 2019

  Indtægter

  2019

  2018

  Kontingenter og gaver/støttebeløb

  8350

  10700

  Projektbevilling "Better Radio" 7%

  224

  12459

  Udløg refunderet


  12867

  Indtægter i alt

  8574

  36026
  Udgifter  Direkte støtte  Skolepenge til 3 elever

  10200

  10200

  Projekt lederkursus


  12867

  Direkte støtte i alt

  10200

  23067

  Administration  Transport til møder

  5457

  4781

  Webhotel

  806

  265

  Bankgebyr

  62

  97

  Generalforsamling incl. fortæring

  1050

  3203

  Kontingent til CISU

  600

  600

  Administration

  7975

  8946

  Omkostninger i alt

  18175

  32013

  Årets resultat

  -9601

  4013

  Rejsefonden saldo 1/1

  9784

  8234

  Rejsetilskud

  0

  0

  Kontingentandel 5550/4

  1388

  1550

  Saldo 31/12

  11172

  8946
  Aktiver pr. 1/1

  44821

  40808

  Årets resultat

  -9601

  4013

  Aktiver pr. 31/12

  35220

  44821  Regnskabet er revideret og godkendt af Lizzi Plauborg og Inga Hansen 2. marts 2020.