ForsideStøt osLandbrugsprojektKontaktOm KaragweLinksReferat fra Generalforsamling 2016VedtægterVelkommenRadio KaragweBilleder fra Helle og Randis tur til Kayanga i Påsken 2016Julebrev 2016 fra Karagwes Venner ULD-80
Referat fra Generalforsamling 2016

Referat af Generalforsamling for Karagwes Venner ULD 80 den 5. marts 2016 i Fredericia.

Ad 1: Valg af dirigent og referent:
Helle M. Sørensen som dirigent og Lisbeth
Simonsen som referent.
Generalforsamlingen er lovligt varslet gennem en udsendelse til alle
medlemmer i december 2015. Der var afbud fra Karl Erik pga. bortrejse og fra
Lizzi pga. sygdom.

Ad 2: Styrelsens/ formandens beretning for det forløbne år (indsats).: Karagwes Venner ULD-80
Det har været et aktivt år med 3 besøg i Karagwe, udfærdigelse af 2
ansøgninger og afslutning af landbrugsprojektet.
Landbrugsprojektet.
Lisbeth og jeg besøgte projektet i februar. Vi medbragte 50 små poser
chiafrø, som blev fordelt i grupperne.
Nogle spiste frøene, men de fleste blev sået og i november var der godt gang
i anden afgrøde. Vi fik an prøve sendt, som blev indleveret til et firma i
Sønderborg, som importerer chiafrø. Desværre forsvandt prøven i Danmark,
så vi ved endnu ikke, om de afrikanske frø overholder specifikationerne. Vi
besøgte grupper, havde samtaler med partnerne og med Wilson, som har
været en uvurderlig igangsætter i grupperne. Han kunne bl.a. påvise, hvor
meget mere man kunne få for sin afgrøde, hvis man gik sammen om salget.
Vi forsøgte at indføre et grupperegister, så de fik mere styr på hvad der
foregik i de enkelte grupper. Det ville være en stor fordel, så man kan
planlægge gruppebesøg bedre og ikke bare rejse tilfældig rundt. Furaha Mtui
var en stor hjælp i dette. Vi var ikke i tvivl om, at projektet havde fået sat
mange aktiviteter i gang. Men det var svært at vurdere, hvor stor virkningen
var.
Derfor havde satte vi meget ind på at få et billede af forandringerne ved
review i juli. Ivan fik lavet spørgeskemaer til partnerne, grupperne og ikke
mindst til ca. 75 deltagere. Partnerne og Furaha Mtui deltog i review
undersøgelsen. Svarene vidnede om stor tilfredshed med arbejdet i
grupperne, og den gennemsnitlige indkomstfremgang for de interviewede
farmere var på 58%. Vi fik også som en del af projektet lavet en lille bog om
arbejdet i grupperne.
I svaret fra Cisu til vores afsluttende rapport er der positiv omtale,ja, måske
endda begejstring over, at vi arbejder med kapacitetsopbygning og ikke
servicering. Det tyder på, at vi er på den rigtige vej!
Agro-business 2.
Vore partnere vil meget gerne fortsætte med et nyt projekt. Det ville vi godt
være med til, men vi ville gerne have dem mere involveret i forberedelse og
ansøgning. Vi har flere gange bedt om skriftlige oplæg til nyt projekt, men det
er ikke blevet til noget. Jeg havde en måned før vores besøg i november
sendt et oplæg som de skulle behandle – men det var blevet glemt. Og rent
galt var det, at programmet for vores besøg slet ikke var blevet afsendt. Det
var en lærestreg i at være omhyggelig med kommunikationen. Noget med at sikre sig, at budskabet er nået frem og forstået. Så vi måtte begynde på bar
bund ved ankomsten. Men vore partnere gik omgående i gang, og vi nåede
stort set igennem det vi havde planlagt. Men der var ikke rigtig baggrund for
et helt store projekt. Så vi besluttede, at det nye projekt skulle fortsætte med
de 40 grupper, arbejde med dyrkning og eksport at chiafrø som en slags
andelsvirksomhed, styrke regnskabsføring og starte spare og
låneprogrammer i de grupper som ikke har det. Endvidere indføre et
besøgsprogram, hvor nogle af de svagere grupper kunne besøge stærke
grupper og videns dele. Spare og låneprogrammer er vigtige, også for at sikre
bæredygtighed. Det blev et projekt på 300.000 kr. som der blev søgt om i
december. Vi skulle normalt få svar efter 21?2 måned.
Partnerskabsprojekt.
Projektet går ud på at tilbyde 10-20 potentielle landbrugsledere fra Karagwe
et 4 ugers kursus på en dansk landbrugsskole. Projektledelse og samarbejde
med europæere/ danskere er en vigtig del.
Vore partnere har gentagne gange efterlyst et kursus i Danmark. Nogle har
været med i sin tid til de kurser, der blev afholdt med midler fra
Demokratifonden. I foråret fik vi kontakt med Grindsted og Asmildkloster
landbrugsskoler, som godt ville være med. Vi fik sammensat en
projektgruppe bestående af en repræsentant for de to skoler, Randi, Lisbeth
og mig. Vi havde møde 12. juni og var til rådgivningsmøde hos CISU. Det var
meget negativt, men på trods skrev vi derefter en ansøgning om en
forberedelses rejse. Det blev desværre et afslag. Dog med opfordring til
bedre forberedelse og en ny ansøgning, så måske var vi på rette vej.
Hovedindvendingen var, at ansøgningen var skrevet i DK på dansk uden den
store involvering af partnerne. Derfor besluttede bestyrelsen for vores
forening at bevilge en ekstra rejse, hvor Hans Elbæk og jeg deltog. Her fik vi
en god diskussion ikke blot med vore partnere, men også andre
organisationsfolk, der arbejder med landbrug. I mellemtiden meldte
Asmildkloster Landbrugsskole fra, men heldigvis ville Helle godt indtræde. Så
en ny ansøgning blev indleveret i januar i år og denne gang lykkedes det.
Helle og Randi rejser i påsken til Karagwe. En af de vigtige opgaver på denne
rejse er at finde ud af, om der er kvinder nok, der kan og vil deltage.
Solceller.
Albertslund kultur økologiske forening havde samlet penge ind til solceller i
Afrika, men vidste ikke, hvordan man nåede ud til de rigtige. Det lykkedes os
at overbevise dem om, at grupperne i vort landbrugsprojekt var værdige
modtagere, da mange af dem boede i landsbyer uden strøm. Vi havde
egentlig regnet med nogle få større anlæg, men vore partnere insisterede på,
at skulle nogen have, skulle alle have. Det strakte de 20.000 kr ikke til, men
så vi fik et par tusind ekstra, så gik det. Solcelleanlæggene kan oplade nogle
få telefoner og give lidt lys om aftenen. Men telefoner er også vigtige i
landbrugsprojektet, da man via telefon kan undgår nogle af de lange og dyre
transporter. De 40 anlæg er indkøbt og fordelt og kvitteringer og billeder er
sendt til Albertslund kulturøkologiske forening. De har endda tilbudt, at
hjælpe igen, hvis vi finder et værdigt formål.Frivillige,
Vi fik lavet en plakat, som I vist alle har set og den har givet nogle
henvendelser fra landbrugselever. En var meget opsat på at komme afsted
og var til interview, men meldte senere fra p.g.a. kæreste og hunde. Hvis vi
kommer igennem med partnerskabsprojektet og får knyttet nogle kontakter,
skulle der være gode muligheder for frivillige. Jeg tror det er vigtigt for vores
forening at få nogle unge mennesker involveret. Og KDVTC er vældig glade
for frivillige fra Danmark.
Besøg fra ministeriet
Det er jo Udenrigsministeriet, der bevilger penge til CISU og som led i deres
evaluering ville de gerne høre om vores landbrugsprojekt. De fik alle papirer
og 3 mand besøgte os i december. Det var tydeligt, at de havde sat sig ind i
tingene og de var meget interesserede. I januar i år besøgte de Karagwe,
hvor de både havde møder med vore partnere, besøgte KDVTC og radioen og
var på tur til landsbyer.
Radioen
Hver gang vi besøger Karagwe, besøger vi også radioen. Og den er i fuld
gang, sender 19 timer hver dag med mange gode oplysende udsendelser. De
vil jo gerne opretholde kontakten med os og har sendt en udførlig status over
deres tilstand. Jeg sendte den til Ib Shou, Østjyllands Radio, som hjalp os med
at starte radioen. Han har ikke haft tid til at give en respons til os, desværre.
Radio Karagwe har svært ved at skaffe penge til fornyelser. De er dog i gang
med at søge penge fra en mediefond i Tz. Jeg fik den ide, at vi kunne søge
penge fra oplysningsmidler til en rejse til Danmark for en af
radiomedarbejderne. Vedkommende kunne så få kontakter her med vores
medier. Den var de med på, men desværre var det en ældre pensioneret
journalist, de ville sende. Det var ikke lige det, vi havde forestillet os.
KDVTYC
Skolen kører fint og har fået stillet midler i udsigt til fornyelse og udvidelse
fra regeringen i Tanzania. Næsten ligeså meget, som vi i sin tid støttede med.
Vi har stor gavn af Paschal Thomas’s hjælp og assistance. Han har startet på
et universitetskursus i administration og ledelse og søgte os om tilskud. Det
måtte vi afslå, da det jo ikke kunne indgå i et projekt og foreningens midler
ikke store nok. Men jeg havde en ny buskrydder med til ham i november til
2.700 kr. (det var mit bidrag til sagen). Den var han glad for og lovede at
bruge den til demonstration for farmere, når de kom til skolen. Jeg tilbød ham
pengene, men han ville hellere have maskinen. Foreningen har ydet støtte til
en forældreløs elev, som startede sin uddannelse i jan 2015.
CISU
Det er jo blevet nye tider med den nye regering. Ulands bistanden er blevet
skåret ned med en trediedel. Men CISU har tilkendegivet, at der ikke vil blive
skåret ned på de mindre projekter. Dog er maksimumgrænsen for beløbet til mindre
projekter blevet nedsat fra 500.000 til 400.000 kr. Det er jo udmærket
for vores lille forening, som ikke har kapacitet til noget meget større.
Oplysning.
Det er blevet til et enkelt foredrag i Nordborg Lions Club. De betalte ikke
honorar, men vi fik 8 nye medlemmer. Vi har fået trykt visitkort, som bl.a. er
sendt ud til medlemmerne. Hjemmesiden er i gang fortsat takket være Jytte
og hendes søn. Jeg ved ikke hvor meget den bliver brugt. Der er udsendt 4
nyhedsbreve og hver gang gjort opmærksom på hjemmesiden.
Bestyrelsen.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Alle er på valg hvert
år. Vi har holdt 3 fysiske møder og to møder på Skype. Vi har så arbejdet med
E-mail, hvor jeg udsender de ting der kommer og så får kommentarer tilbage.
Vi fik jo Jytte G. Simonsen og Karl Erik Storm ind i bestyrelsen sidste år, men
det har været svært at få alle involveret i arbejdet. Vi bor jo meget spredt, så
det er dyrt og tidskrævende at holde møder og Skype møder har ikke været
den store succes pga. tekniske problemer. Tingene hænger meget sammen,
så det er svært at skille dem ad og fordelt. Og den arbejdende befolkning har
jo nok at se til. Jeg har svært ved at se en løsning på problemet og vil gerne
have gode råd, da arbejdspresset har været for stort til tider.
Tak til bestyrelsen for arbejdet. Stor tak til Ivan for et meget fornemt review
af landbrugsprojektet. Tak til Hans Elbæk for et stort arbejde og for
rejsedeltagelse. Tak til Randi og Helle, som velvilligt har stillet sig til rådighed
for partnerskabsprojektet. Jeg har faktisk også fået god hjælp af Lisbeth, som
udover at føre foreningens regnskab deltager i begge projekter.(slut)

Med spørgsmål og kommentarer undervejs fra forsamlingen blev formandens
beretning godkendt. Det blev anerkendt, at meget arbejde var endt hos
formanden, og at der skulle arbejdes på en bedre organisering af opgaverne.

Ad 3: Forelæggelse af regnskab for det forløbne år:
Kassereren fremlagde foreningsregnskabet, der sås at være gennemgået og godkendt af de interne
revisorer Inga S Hansen og Lizzi Plouborg den 12.1.16 og af ekstern revisor
Elley Revision i februar 2016.
Indtægterne var større end budgetteret pga. store, delvist øremærkede
pengegaver til foreningen fra flere sider, så indtægterne løb op i godt 53.000kr.
Solceller til alle 40 Agro-grupper, introduktion og afprøvning af en
græstrimmer, skolepenge til teknisk skole elev Albinus Bonephace (KDWTC)
samt en uventet efterskat bidrog til, at udgifterne i alt kom op på knap 63.000kr
i alt. altså ikke et underskud på -5.000kr, som vedtaget på generalforsamlingen
i jan. 2015, men derimod knap -9.500kr.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen uden bemærkninger.(Vedheftes)

Ad 4: Budget for det kommende år:
Kassereren fremlagde et forslag til budget for
2016, som i lighed med budget 2015 lægger op til et merforbrug af
kassebeholdningen på 5.000kr til småprojekter, som dukker op (herunder 2.års
skolepenge til Albinus B.).
Budgettet for 2016, med forventet indtægt på 20.000kr, udgifter i projektåret på
25.000 kr. blev vedtaget enstemmigt. (vedhæftes)

AD 5: Fastsættelse af kontingent:
Efter en kort drøftelse af mulighederne for et
højere kontingent enedes man om at fastholde det nuværende niveau på 150kr
for enkeltmedlemmer og 200kr for en husstand. Medlemsantallet er vigtigt for
vores lille forening, og gaver ud over kontingentet modtages med tak.

Ad 6: Indkomne forslag:
Ingen forslag er indkommet forud for generalforsamlingen jf. formanden.

Ad 7: Valg af styrelse plus suppleanter:
Jytte G. Simonsen havde forud meddelt,
at hun ikke ønskede at genopstille,, men fortsat gerne gav en hånd med i et
konkret stykke arbejde. Hans Elbæk meddelte sig villig til at indtræde i en
kommende bestyrelse. Karl Erik Storm havde forud ladet meddele, at han var
villig til genopstilling. Det samme for Ivan B. Leth, Lisbeth Simonsen og Hans
Pors Simonsen. Sidstnævnte bemærkede dog, at han i den efterfølgende
konstituering ikke ville være villig til at påtage sig formandskabet igen.
Således valgte generalforsamlingen styrelsens 5 medlemmer i 2016:
Hans P. Simonsen.
Lisbeth Simonsen.
Ivan B. Leth.
Karl Erik Storm.
Hans Elbæk.
Som suppleanter:
Helle M. Sørensen
Randi Hundebøl.

Ad 8:Valg af 2 revisorer:
Da begge nuværende interne revisorer havde indvilget
i at fortsætte med arbejdet, blev Lizzi Plouborg og Inga S. Hansen genvalgt til
denne post.

Ad 9: Valg af udvalg: 1
Der er nedsat et Partnerskabsudvalg, som arbejder med
et projektforslag af samme navn. Udvalgets sammensætning blev: Helle M.
Sørensen, Hans Elbæk, Randi Hundebøl, Lisbeth Simonsen og Hans P.
Simonsen. 2)
Desuden er nedsat et Agri-Business-udvalg bestående af Hans P.
Simonsen, Ivan B. Leth og Jytte G. Simonsen, som arbejder på at få bevilget
penge til en fase to af Agro- Business- projektet.

Ad 10: Eventuelt.
Intet blev fremført under dette punkt.
Godkendt af dirigenten 9. marts 2016

Medlemslogin:
Brugernavn:
Password: