ForsideStøt osLandbrugsprojektKontaktOm KaragweLinksVedtægterReferat fra generalforsamling 2018VelkommenRadio KaragweBilleder fra Helle og Randis tur til Kayanga i Påsken 2016
Vedtægter
Vedtægter

1.
Foreningens navn er Karagwes Venner ULD-80

2.
Foreningens formål er:

2.1.
At støtte U-Landsprojekter økonomisk og moralsk.

2.2.
Gennem projekter at skabe personlige forbindelser mellem foreningens medlemmer og den lokale befolkning ved de støttede projekter.

2.3.
At give foreningens medlemmer erfaring, der kan give anledning til debat om det danske samfunds værdigrundlag.

2.4.
At støtte ledere i Landsforbundet Frivilligt Drenge-og Pigeforbund i deres arbejde for at skabe forståelse for nødvendigheden af at samarbejde med U-Lande på et kristent grundlag.

3.
Foreningen ønsker at arbejde inden for Landsforbundet Frivilligt Drenge-og Pigeforbunds formål og rammer, men er økonomisk uafhængig af Landsforbundet.

4.
Medlemmer er enhver over 15 år, som:

4.1.
Anerkender foreningens formål.

4.2.
Betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Seneste indbetaling skal være sket siden sidste generalforsamling.

4.3.
Hvis medlemstallet når over 100 skal der på det årlige møde tages stilling til foreningens fremtidige struktur.

5.
Kontingent

5.1.
Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.

5.2.
3/4 anvendes direkte til de(t) af foreningens valgte projekt(er).

5.3.
1/4 anvendes til støtte til medlemmers rejser til og ophold ved projektet(erne). Bestyrelsen udpeger suverænt, hvilke medlemmer der kan modtage støtte.

5.4.
Gaver ud over kontingentet anvendes udelukkende til direkte støtte af projektet(erne).

6.
Generalforsamling

6.1.
Der afholdes en årlig generalforsamling inden den 1. april. Samtlige medlemmer kan deltage på dette møde.

6.2.
Denne skal varsles mindst en måned forinden. En foreløbig dagsorden udsendes med varslet.

6.3.
Forslag af afgørende betydning for foreningens virke, der ønskes behandlet på mødet, skal være indsendt senest ved tilmeldingsfristens udløb.

6.4.
Deltagerbrev udsendes til samtlige medlemmer indeholdende den endelige dagsorden.

6.5.
For at et forslag kan vedtages, kræves der 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede. Stemmeret har enhver, der har betalt kontingent for det indeværende år.

6.6.
Generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:

1.
Valg af dirigent og referent

2.
Styrelsens beretning for det forløbne år.

3.
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

4.
Budget for det kommende år.

5.
Fastsættelse af kontingent.

6.
Behandling af indkomne forslag.

7.
Valg af styrelse plus suppleanter.

8.
Valg af 2 revisorer samt suppleant

9.
Valg af udvalg

10.
Evt.

6.7.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 1 måneds varsel. Bestyrelsen SKAL indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis 1/3 af medlemmerne anmoder om det.

8.
Bestyrelsen

8.1.
Foreningens bestyrelse består af fem medlemmer.

8.2.
Bestyrelsen vælges ved skriftlig afstemning Samtlige stemmeberettigede afgiver fem stemmer.

8.3.
Valgbare er stemmeberettigede medlemmer. Opstilling til valg meddeles generalforsamlingen inden valgets afholdelse og støttes af mindst fem medlemmer. Bestyrelsens medlemmer kan modtage genvalg.

8.4.
Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens daglige drift og økonomi, herunder opkrævning af kontingent. Bestyrelsen sørger for, at der bliver udarbejdet projektforslag i overensstemmelse med foreningens ånd og bogstav ud fra de generelle retningslinier foreningen fastsætter. Ved dette arbejde skal flest mulige af foreningens medlemmer inddrages.

8.5.
Styrelsen konstituerer sig selv.

9.
Foreningens regnskabsår er det samme som kalenderåret.

10.
Foreningens vedtægter kan ændres på generalforsamlingen. Der skal være mindst 3/4 flertal blandt de fremmødte for at en vedtægtsændring kan vedtages.

11.
Foreningens opløsning skal vedtages ved 3/4 flertal af fremmødte både på et ordinært og et ekstraordinært møde. Mindst 1/3 af foreningens medlemmer skal være til stede på begge møder. Ved foreningens ophør tilfalder foreningens kapital Landsforbundet Frivilligt drenge- og pigeforbunds missionsudvalg.

Medlemslogin:
Brugernavn:
Password: